Oscilloscopes

Home Interests My Opinion KC8RP Family Genealogy Favorites

           

 

IO-102 5MHz & IO-103 10 MHz

IO-104 15 MHz & IO-105 dual trace 15 MHz

IO-3220 dual trace 20 MHz

IO-4105 5 MHz & IO-4205 dual trace 5 MHz

IO-4210 dual trace 10 MHz

IO-4360 dual trace 60 MHz

IO-4360 dual trace 60 MHz & IOA-4200 optional time/voltage module.

IO-4225 dual trace 25 MHz.

IO-4235 dual trace 35 MHz.

IO-4510 dual trace 15 MHz.

IO-4541 5 MHz & IO-4560 5 MHz.

IO-4550 dual trace 10 MHz & IO-4555 dual trace 10 MHz.

SO-4552 dual trace 25 MHz & SO-4554 40 MHz.

SO-4251 dual trace 50 MHz.

SO-4226 dual trace 25 MHz.